Obchodní společnost VLTAVA MANAGEMENT, s.r.o., IČ 27217582, se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105236 (dále jen „hlavní akcionář“), jakožto hlavní akcionář obchodní společnosti ZLT a.s., IČ 45193053, se sídlem Krnov, Zámecké náměstí 13, PSČ 794 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460 (dále jen „společnost“),

tímto dle § 390 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, oznamuje, že

v souvislosti s přechodem účastnických cenných papírů obchodní společností ZLT a.s., IČ 45193053, se sídlem Krnov, Zámecké náměstí 13, PSČ 794 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460, podle usnesení valné hromady této společnosti ze dne 24.6.2016 o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře dle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,

bylo dne 14.9.2016 u hlavního akcionáře opětovně uplatněno, ze strany dalšího bývalého akcionáře společnosti, právo na dorovnání ve smyslu § 390 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

 

V Praze dne 23.9.2016

VLTAVA MANAGEMENT, s.r.o.

 

Zveřejněno dne 23. 9. 2016