Oznámení o přijetí Veřejného návrhu smlouvy

Jméno (název): .. ……………………… ………………………………………………………………………………. …………………………

rodné číslo (IČ): .. ……………………… ……………………,

bytem (sídlem): .. ……………………… ……………………,

kontaktní telefon: ………………………………………………………..….,

kontaktní e-mail: .. ……………………… ……………………,

Bankovního účet pro úhradu kupní ceny:.. ……………………… ……………………,

vedený u .. ……………………… ……………………,

(dále jen „Akcionář“),

tímto bezpodmínečně přijímá veřejný návrh smlouvy učiněný společností ZLT a.s., Krnov, Zámecké náměstí 13, PSČ 794 01 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460 (dále jen „Navrhovatel“), na odkoupení akcií vydaných společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČ: 469 73 451, se sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2742 (dále jen „Cílová společnost“), (dále jen „Veřejný návrh“) a to ve vztahu k těmto akciím Cílové společnosti („Akcie“)

ISIN: CZ0008036688 Jmenovitá hodnota: 102,- Kč Počet kusů Akcií Kupní cena za kus: = 147,- Kč

Akcionář dává souhlas s vypořádáním převodu Akcií ze svého majetkového účtu v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. („CDCP“), (platí vždy jen jedna možnost – nevyhovující proškrtněte):

A: Akcionář číslo svého majetkového účtu nezná (majetkový účet je v nezařazené evidenci CDCP) a tímto žádá a pověřuje Navrhovatele zjištěním jeho čísla účtu v evidenci CDCP, přičemž Navrhovatel je oprávněn dále zmocnit ke  zjištění čísla tohoto účtu Obchodníka s cennými papíry či účastníka CDCP.

Dále Akcionář zmocňuje Navrhovatele k zajištění vypořádání Kupní smlouvy uzavřené na základě akceptace tohoto Veřejného návrhu, přičemž Navrhovatel je oprávněn dále zmocnit k zajištění a provedení vypořádání Obchodníka s cennými papíry či účastníka CDCP.

B: Akcionář má svůj majetkový účet číslo ……………………………………………………………….…. nepodřazen (bez účastníka CDCP) a tímto zmocňuje Navrhovatele k zajištění vypořádání Kupní smlouvy uzavřené na základě akceptace tohoto Veřejného návrhu, z tohoto majetkového účtu v nezařazené evidenci CDCP, přičemž Navrhovatel je oprávněn dále zmocnit k zajištění a provedení vypořádání Obchodníka s cennými papíry či účastníka CDCP.
C: Akcionář má svůj majetkový účet číslo ………………………………………………. Číslo podúčtu…………………………………
veden u účastníka CDCP…………………………………………., a poskytne součinnost k vypořádání Kupní smlouvy uzavřené na základě akceptace tohoto Veřejného návrhu (podá příslušný pokyn svému účastníku CDCP).

Akcionář žádá o úhradu Kupní ceny za převáděné Akcie za podmínek stanovených ve Veřejném návrhu na svůj bankovní účet uvedený v záhlaví tohoto oznámení.

Akcionář prohlašuje, že (i) je výlučným majitelem shora uvedených Akcií Cílové společnosti a je oprávněn s nimi nakládat; (ii) na Akciích neváznou žádné právní nebo faktické vady, např. dluhy, zástavní právo, předkupní právo; (iii) Akcie jsou převáděny se všemi právy, která s nimi mají být podle příslušných právních předpisů a/nebo stanov Cílové společnosti spojena.

 

V ……………………………. dne …………………………….

 

…………………………

Úředně ověřený podpis Akcionáře

Zveřejněno dne 18. 10. 2019

Oznámení o přijetí veřejného návrhu smlouvy (PDF)